Raport bieżący 14/2024 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Raport Bieżący EBI nr 14/2024 Data: 31.05.2024 r. Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki działającej pod firmą […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 11/2024 – Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki mPay Spółka Akcyjna

Zarząd „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. uchwałą Rady Nadzorczej Spółki przyjęto tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu Spółki, o których informowano w raporcie bieżącym […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący 10/2024 – Rejestracja zmian Statutu Spółki mPay Spółka Akcyjna

Zarząd „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 16 kwietnia 2024 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru […]

SZCZEGÓŁY

Raport EBI 8/2024 – Raport Roczny mPay Spółka Akcyjna za 2023 rok mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą mPay SA z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje raport okresowy roczny za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Podstawa […]

SZCZEGÓŁY

Raport Bieżący EBI nr 3/2024, ESPI 7/2024 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mPay

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący nr EBI 2/2024, ESPI 6/2024 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport EBI 21/2023 Informacja o objęciu akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący nr EBI 19/2023 Raport kwartalny za III kwartał 2023 mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki pod firmą „MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje w załączeniu raport kwartalny za III kwartał 2023 roku wraz z prezentacją. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) załącznika Nr […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 18/2023 Podpisanie umowy z audytorem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […]

SZCZEGÓŁY

Raport bieżący EBI 11/2023

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w […]

SZCZEGÓŁY