Polityka Prywatności 2020

Polityka cookies


Informacje Ogólne

Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii ochrony oraz sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były u nas bezpieczne oraz przetwarzamy je zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W). („RODO”).

 

W związku z tym dokonaliśmy aktualizacji naszej Polityki Prywatności, aby w sposób przystępny i przejrzysty przedstawić zasady prywatności w naszym serwisie. Poniżej znajdą Państwo informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo oraz informujemy, jakie przysługują Państwu prawa w stosunku do zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest MPAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasna 1 lok 421, 00-013 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000172708, posługująca się numerami REGON 015506707 oraz NIP 521-325-82-16, o kapitale zakładowym w wysokości 10 109 967,60 PLN, w całości wpłaconym.

 

Aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, powołaliśmy w naszej spółce Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby się z nim skontaktować, mogą Państwo pisać na wskazany adres e-mail: iod@mpay.com.pl.

Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

a) dane określające Państwa tożsamość oraz dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu
b) dane płatnicze (transakcyjne) – dane związane z płatnościami realizowanymi podczas korzystania z naszych produktów lub usług
c) dane audiowizualne – , np. nagrania rozmów w trakcie połączeń z Biurem Obsługi Klienta.
d) dane finansowe, takie jak numer konta bankowego, imię i nazwisko jego właściciela, dane karty kredytowej.

Zasady przetwarzania danych osobowych w naszym serwisie.

Gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Będąc administratorem Państwa danych osobowych, nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji zdefiniowanych przez nas usług, które Państwu świadczymy.
Przypadkami przekazywania danych o których mowa powyżej są między innymi:

przekazywanie danych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:
– świadczeniem przez Bank usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
– obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
– w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z nami, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

przekazanie Państwa danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z:
– możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabytą usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez nas, a także w celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Innymi przykładami mogą być firmy utrzymujące naszą infrastrukturę informatyczną (np. hostujących naszą pocztę elektroniczną). Dane te przekazujemy jedynie w zakresie uregulowanym przez podpisane z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych przedstawiamy poniżej.

Adekwatnie do wyrażonych przez Państwa zgód, Państwa dane osobowe, mogą zostać przekazane do naszych partnerów biznesowych, jedynie na podstawie odrębnych zgód.

W przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych następuje w celu przekazania Państwa danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży usługi nabywanej u nas, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności.

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banków w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Państwa przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Banki na naszą rzecz.

W przypadku przekazania Państwa danych osobowych do Banków w celu weryfikacji przez Banki należytego wykonania umów zawartych  z nami, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a Bankami.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na mocy zawartej umowy, której wzorzec znajduje się w Regulaminie. Państwa dane osobowe, przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do właściwej realizacji świadczonych dla Państwa usług.
W niektórych przypadkach, na przykład w celu lepszego dopasowania naszych usług do Państwa potrzeb, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie dodatkowych danych osobowych. Wyrażenie zgody na ich przekazanie jest oczywiście dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody w każdej chwili mogą Państwo odwołać.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Jeśli skorzystają Państwo z naszego serwisu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:
a) aby skutecznie zawierać i wykonywać umowy dotyczące świadczonych na rzecz Państwa usług (na przykład w celu realizacji ww.  transakcji płatniczych lub w celu prowadzenia Państwa konta użytkownika w naszym serwisie),
b) aby wywiązać się z ciążących nas obowiązków prawnych. Jesteśmy zobowiązani do wykonywania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. aby spełnić wymogi zawarte w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałaniu innych czynów prawnie zabronionych, a także inne wymogi, wynikające bezpośrednio z przepisów regulujących zasady funkcjonowania instytucji płatniczych).
c) aby wykonywać czynności w celach marketingowych adekwatnie do wyrażonej przez Państwa zgody lub na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu:
i. przekazując informację handlową, na podstawie Państwa odrębnych zgód, w szczególności na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.
ii. przesyłając informację handlową, za pomocą operatora pocztowego, na wskazany przez Państwa adres
iii. geolokalizację urządzeń elektronicznych, w celu przesyłania informacji handlowych
d) aby przestrzegać rekomendacji wydawanych przez instytucje nadzorujące naszą działalność, dokonując na przykład analiz statystycznych, zarządczych lub ekonomicznych.
e) aby potwierdzić wykonywanie naszych obowiązków, móc skutecznie dochodzić swoich roszczeń lub bronić się przed roszczeniami przeciwko nam, wykrywania oszustw lub podjęcia prób ich zapobiegania

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Przekazane przez Państwa dane osobowe, będziemy przetwarzać w okresie:

a) niezbędnym do wykonania realizacji umowy zawartej w ramach świadczonych przez nas usług, wykonywania naszych obowiązków w czasie ich trwania
b) przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
c) do momentu wycofania przez Państwa zgody, w przypadku wykonywania przez nas czynności w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonych przez Państwa zgód.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Jakimi prawami Państwo dysponują w świetle przepisów RODO?

a) Prawo dostępu do danych:
Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt z nami – odpowiedź na żądanie przekażemy pocztą e-mail.
b) Prawo do przenoszenia:
W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, mają Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Państwa i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.
c) Prawo do poprawiania danych:
Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli posiadacie Państwo konto w naszym serwisie, mogą Państwo edytować zarówno swoje dane osobowe jak i zgody
w ramach ustawień konta użytkownika.
d) Prawo do usunięcia danych:
Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas danych osobowych. Proszę jednak pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator mamy prawo możemy odmówić usunięcia tych Państwa danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacja obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam).
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:
Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili wnieść sprzeciw na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa. Zostaną o tym Państwo oczywiście poinformowani.
f) Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Mają Państwo prawo aby nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Państwa profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
g) Prawo do ograniczenia:
Mają Państwo prawo, aby w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:
• jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
• jeśli zgłoszą Państwo, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych, do momentu zweryfikowania ich poprawności.
• jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy mogą się Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych.
• jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

 

Jak skorzystać z przysługujących Państwu praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony Państwa prywatności oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, dlatego wyznaczyliśmy zespół pracowników, który będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możecie się Państwo z nimi skontaktować:
• wysyłając wiadomość e-mail na adres bok@mpay.com.pl,
• dzwoniąc na naszą Infolinię pod numer telefonu: +48 34 390 55 57 lub +48 22 515 67 29
• pisząc na adres naszej siedziby: MPAY Spółka Akcyjna z siedzibą w /00-013/ Warszawie, ul. Jasna 1 lok 421
• kontaktując się z powołanym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e-mail: iod@mpay.com.pl
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się  z nami. Masz też oczywiście prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

Ciasteczka czyli pliki „cookies” są to niewielkie dane informatyczne, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy. Pliki te są zapisywane na urządzeniu na którym użytkownik przegląda stronę internetową. Pliki z których korzysta nasz serwis, służą do celów badania statystyk popularności naszej strony. To pomaga nam określić, jakie elementy możemy poprawić na stronie aby była bardziej przyjazna dla użytkownika.

 

Rodzaje wykorzystywanych cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są cookies

I. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1. Konfiguracji serwisu, tj:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
b) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
c) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
2. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

II. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
a) Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)
b) Gemius Traffic (administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie)
c) Emaillabs (administrator cookies: Vercom S.A z siedzibą w Poznaniu).
3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
a) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
b) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
c) facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

 

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Postanowienia końcowe

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej naszego serwisu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).