Polityka Prywatności

Polityka cookies


      I.        WPROWADZENIE


Niniejsza polityka opisuje sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez mPay S.A. (dalej: „my”), określa cele i podstawy prawne przetwarzania oraz przedstawia informacje na temat praw osób, których dane dotyczą.

 

Kwestię zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – („RODO”) traktujemy bardzo poważnie.

Pragniemy zapewnić przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych. Szczególnie poważnie traktujemy bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych. Stosujemy zabezpieczenia adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk oraz wynikające z uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących danych naszych klientów jest zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001.

 

    II.        ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE


Administratorem danych osobowych jest mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasna 1 lok 421, 00-013 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708, posługująca się numerami REGON 015506707 oraz NIP 521-325-82-16.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności oraz celów i sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: mPay Spółka Akcyjna, ul. Jasna 1 lok 421, 00-013 Warszawa;
 • przez email: [email protected];
 • telefonicznie: +48 34 390 55 57 (Dział Obsługi Klienta).

 

Aby zagwarantować transparentne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, powołaliśmy w naszej spółce Inspektora ochrony danych. Aby się z nim skontaktować wyślij e-mail na adres wskazany powyżej.

 

   III.        PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM


Przekazujemy lub ujawniamy gromadzone przez nas dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług wsparcia. Korzystamy z dostawców takich usług jak: wparcie techniczne funkcji IT, w tym w zakresie zarządzania i utrzymania systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa, hosting stron www, usług przechowywania danych, dostawców aplikacji biznesowych, weryfikacji i potwierdzenia tożsamości użytkowników korzystających z usług płatniczych, narzędzi wsparcia call center, a także usług w zakresie marketingu, public relations, bezpieczeństwa informacji i ochrony mienia oraz doradztwa prawnego i biznesowego.

Ponadto, w związku z tym, iż prowadzimy swoją działalność często wspólnie z innymi usługodawcami tj. naszymi partnerami biznesowymi (dalej: Partnerzy), dane osobowe mogą być przekazywane lub ujawniane naszym Partnerom, jeśli jest to właściwe w kontekście realizacji celów opisanych w części „Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz czas przechowywania danych” oraz adekwatnie do udzielonych nam zgód na przekazanie danych.

Grupę naszych Partnerów tworzą przykładowo takie podmioty jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, przewoźnicy, sprzedawcy biletów kolejowych, parkingowych, komunikacji miejskiej, biletów wstępu (np. do parków narodowych, zoo itp.), voucherów, bonów podarunkowych, doładowań kart pre-paid itp.

 

Poza tym, możemy przekazać dane osobowe organom publicznym jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów, w szczególności organom walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Zgodnie z naszą polityką korzystamy wyłącznie z usług zewnętrznych dostawców oraz Partnerów, którzy są zobowiązani do zachowania poufności oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Zewnętrzni dostawcy usług oraz nasi Partnerzy są poddawani weryfikacji przed nawiązaniem z nami współpracy pod kątem zagwarantowania właściwego poziomu zabezpieczenia danych osobowych oraz przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych.

Listę naszych Partnerów znajdziesz na stronie http://www.mpay.pl/partnerzy/.

 

  IV.        MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Wszystkie dane osobowe naszych klientów przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

    V.        CELE i PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Poniżej, w sekcjach tematycznych przedstawiamy informacje w jakich celach zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, podstawy prawne przetwarzania oraz czas w jakim je przechowujemy.

A.   Kontakt z nami

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacyjnych, w tym poczty e-mail, tradycyjnej korespondencji, infolinii, chatu, formularzy kontaktowych dostępnych w naszych serwisach internetowych, mediów społecznościowych i komunikatora Messanger, dane osobowe przekazywane w ramach tej komunikacji są przetwarzane wyłącznie w celu rozwiązania sprawy, której komunikacja dotyczy.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania
Kontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą w celu rozwiązania sprawy niezwiązanej bezpośrednio z zawartą umową, w związku z którą zainicjowana została komunikacja do nas za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej korespondencji, infolinii, chatu, formularza kontaktowego, mediów społecznościowych i komunikatora Messanger. Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Do czasu załatwienia ostatecznego sprawy

lub złożenia skutecznego sprzeciwu.

Zapewnienia najwyższych standardów obsługi i prawidłowego przebiegu rozmów prowadzonych z klientami za pośrednictwem systemu infolinii, utrwalanych w formie nagrania. Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Do momentu zakończenia niniejszego celu lub wycofania zgody, w zależności, co nastąpi jako pierwsze.
Kontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą w celach związanych bezpośrednio z realizacją umowy, tj.: prowadzenia konta użytkownika, realizacji usług, w związku z którą zainicjowana została komunikacja do nas za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej korespondencji, infolinii, chatu, formularza kontaktowego, mediów społecznościowych. Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Do momentu zakończenia umowy / rezygnacji z naszych usług.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy mieli możliwości skontaktowania się i odpowiedzi w związku ze zgłoszoną sprawą lub nie będziemy mieli możliwości kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją umowy.

 

B.   Aplikacja mPay

 

Ta sekcja dotyczy wszystkich użytkowników aplikacji mPay.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania

Świadczenie usług dostarczanych i zamawianych za pośrednictwem aplikacji mobilnej mPay tj.:

–  rejestracja i obsługa konta użytkownika,

–  obsługa sprzedaży i realizacji naszych usług oraz produktów, w tym obsługa transakcji płatniczych.

Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Do momentu rezygnacji z naszych usług.

Realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa tj.:

–  wystawianie dokumentów, które dotyczą sprzedaży: faktur VAT, faktur korygujących, not,

–  obowiązki ustawowe związane z rozliczeniami podatkowymi i obowiązkami rachunkowymi,

–  obsługa reklamacji, w tym informowanie o statusie zgłoszenia,

–  archiwizacja dokumentacji.

Wykonanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku przepisami ustaw taki jak:

ustawa o rachunkowości; ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa – Ordynacja podatkowa, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o podatku od towarów i usług oraz innych właściwych przepisów prawa w danym zakresie usług.

Przez 5 lat, od momentu kiedy zakończy się rok, w którym miało miejsce zdarzenie tworzące obowiązek prawny, do którego zostały wystawione dokumenty.

 

Potwierdzenie przez mPay wykonania swoich obowiązków.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

 

Wykrywanie oszustw lub podjęcie prób ich zapobiegania.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu roliczalności oraz ewentualnym dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, a także polegający na stosowaniu środków bezpieczeństwa mających na celu zapobiegania i wykrywanie oszustw. Do 3 lat lub do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.
Obsługa zgłoszeń technicznych związanych z działaniem aplikacji lub kontem użytkownika. Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu sprawności funkcjonowania aplikacji. Do czasu załatwienia zgłoszenia.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest:

 • warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem umownym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO oraz dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli skontaktować się w związku ze zgłoszeniem związanym z działaniem aplikacji lub kontem użytkownika,
 • wymogiem ustawowym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO.

 

C.   mPay Club

 

Ta sekcja dotyczy tych użytkowników aplikacji mPay, którzy zdecydowali się przystąpić do udziału w programie lojalnościowym mPay Club.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania

Obsługa programu lojalnościowego mPay, zgodnie z zaakceptowanym przez użytkownika Regulaminem programu.

 

Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Do momentu zakończenia uczestnictwa w programie lub do momentu zakończenia programu – w zależności, co nastąpi jako pierwsze.

Realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa tj.:

–  wystawianie dokumentów, które dotyczą sprzedaży: faktur VAT, faktur korygujących, not,

–  obowiązki ustawowe związane z rozliczeniami podatkowymi i obowiązkami rachunkowymi,

–  obsługa reklamacji, w tym informowanie o statusie zgłoszenia,

Wykonanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Przez 5 lat, od momentu kiedy zakończy się rok, w którym miało miejsce zdarzenie tworzące obowiązek prawny, do którego zostały wystawione dokumenty.

Potwierdzenie przez mPay wykonania swoich obowiązków.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

 

Wykrywanie oszustw lub podjęcie prób ich zapobiegania.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu roliczalności oraz ewentualnym dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, a także polegający na stosowaniu środków bezpieczeństwa mających na celu zapobiegania i wykrywanie oszustw. Do 3 lat lub do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest:

 • warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem umownym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO,
 • wymogiem ustawowym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO.

 

D.   Serwis internetowy mPay.pl

 

Ta sekcja dotyczy użytkowników rejestrujących w serwisie mPay.pl oraz użytkowników aplikacji mPay logujących się poprzez serwis internetowy mPay.pl.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania

Rejestracja i obsługa konta użytkownika, zgodnie z zaakceptowanym regulaminem.

 

Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Do momentu rezygnacji z naszych usług.
Obsługa zgłoszeń technicznych związanych z działaniem serwisu i kontem użytkownika. Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu sprawności funkcjonowania aplikacji. Do czasu załatwienia zgłoszenia.

Potwierdzenie przez mPay wykonania swoich obowiązków.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

 

Wykrywanie oszustw lub podjęcie prób ich zapobiegania.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu roliczalności oraz ewentualnym dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, a także polegający na stosowaniu środków bezpieczeństwa mających na celu zapobiegania i wykrywanie oszustw. Do 3 lat lub do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest: warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem umownym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO oraz dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli skontaktować się w związku ze zgłoszeniem związanym z działaniem serwisu lub kontem użytkownika.

 

 

E.    Sklep internetowy – https://sklep.mpay.pl

 

Ta sekcja dotyczy klientów korzystających ze sklepu internetowego mPay.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania

Obsługa procesu sprzedaży i dostarczenia usług i produktów, w tym obsługa transakcji płatniczych.

 

Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Do momentu rezygnacji z naszych usług.

Realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa tj.:

–  wystawianie dokumentów, które dotyczą sprzedaży: faktur VAT, faktur korygujących, not,

–  obowiązki ustawowe związane z rozliczeniami podatkowymi i obowiązkami rachunkowymi,

–  obsługa reklamacji, w tym informowanie o statusie zgłoszenia,

–  archiwizacja dokumentacji.

Wykonanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku przepisami ustaw taki jak: ustawa o rachunkowości; ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa – Ordynacja podatkowa, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych właściwych przepisów prawa w danym zakresie usług. Przez 5 lat, od momentu kiedy zakończy się rok, w którym miało miejsce zdarzenie tworzące obowiązek prawny, do którego zostały wystawione dokumenty.
Obsługa zgłoszeń technicznych związanych z działaniem sklepu internetowego.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu sprawności funkcjonowania sklepu internetowego.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Do czasu załatwienia zgłoszenia.

Potwierdzenie przez mPay wykonania swoich obowiązków.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

 

Wykrywanie oszustw lub podjęcie prób ich zapobiegania.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu roliczalności oraz ewentualnym dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, a także polegający na stosowaniu środków bezpieczeństwa mających na celu zapobiegania i wykrywanie oszustw. Do 3 lat do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest:

 • warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem umownym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO,
 • wymogiem ustawowym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
 • dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli skontaktować się w związku ze zgłoszeniem dotyczącym działania serwisu lub konta użytkownika.

 

F.    Autostrady – https://etoll.mpay.pl

 

Ta sekcja dotyczy Klientów kupujących bilety autostradowe za pośrednictwem platformy etoll mPay.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania
Obsługa procesu zakupu oraz zwrotu usługi e-bilet autostradowy, w tym obsługa transakcji płatniczych. Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Do momentu rezygnacji z naszych usług.

Realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa tj.:

–  wystawianie dokumentów, które dotyczą sprzedaży: faktur VAT, faktur korygujących, not,

–  obowiązki ustawowe związane z rozliczeniami podatkowymi i obowiązkami rachunkowymi,

–  archiwizacja dokumentacji.

Wykonanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku przepisami ustaw taki jak: ustawa o rachunkowości, ustawa – Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług oraz innych właściwych przepisów prawa w danym zakresie usług. Przez 5 lat, od momentu kiedy zakończy się rok, w którym miało miejsce zdarzenie tworzące obowiązek prawny, do którego zostały wystawione dokumenty.
Obsługa zgłoszeń technicznych związanych z działaniem serwisu. Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu sprawności funkcjonowania serwisu. Do czasu załatwienia zgłoszenia.

Potwierdzenie przez mPay wykonania swoich obowiązków.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

 

Wykrywanie oszustw lub podjęcie prób ich zapobiegania.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu roliczalności oraz ewentualnym dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, a także polegający na stosowaniu środków bezpieczeństwa mających na celu zapobiegania i wykrywanie oszustw. Do 3 lat lub do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest:

 • warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem umownym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO,
 • wymogiem ustawowym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
 • dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli skontaktować się w związku ze zgłoszeniem dotyczącym działania serwisu.

 

G.   Platforma ubezpieczeń – https://ubezpieczenia.mpay.pl

 

Ta sekcja dotyczy użytkowników korzystających z platformy ubezpieczeń mPay.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania
Obsługa procesu ofertowania ubezpieczeń. Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Do momentu wycofania zgody.

Potwierdzenie przez mPay wykonania swoich obowiązków.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

 

Wykrywanie oszustw lub podjęcie prób ich zapobiegania.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu roliczalności oraz ewentualnym dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, a także polegający na stosowaniu środków bezpieczeństwa mających na celu zapobiegania i wykrywanie oszustw. Do 3 lat lub do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy mieli możliwości skontaktowania się w związku zainteresowaniem ofertą ubezpieczeniową.

H.   Serwis mKolej

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania
Obsługa procesu zakupu oraz zwrotu zakupionych biletów, w tym obsługa transakcji płatniczych. Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Do momentu rezygnacji z naszych usług.

Realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa tj.:

–  wystawianie dokumentów, które dotyczą sprzedaży: faktur VAT, faktur korygujących, not,

–  obowiązki ustawowe związane z rozliczeniami podatkowymi i obowiązkami rachunkowymi,

–  archiwizacja dokumentacji.

Wykonanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku przepisami ustaw taki jak: ustawa o rachunkowości, ustawa – Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług oraz innych właściwych przepisów prawa w danym zakresie usług. Przez 5 lat, od momentu kiedy zakończy się rok, w którym miało miejsce zdarzenie tworzące obowiązek prawny, do którego zostały wystawione dokumenty.
Obsługa zgłoszeń technicznych związanych z działaniem serwisu. Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu sprawności funkcjonowania serwisu. Do czasu załatwienia zgłoszenia.

Potwierdzenie przez mPay wykonania swoich obowiązków.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

 

Wykrywanie oszustw lub podjęcie prób ich zapobiegania.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu roliczalności oraz ewentualnym dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, a także polegający na stosowaniu środków bezpieczeństwa mających na celu zapobiegania i wykrywanie oszustw. Do 3 lat lub do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.

 

I.      Serwis mFlota

 

Ta sekcja dotyczy użytkowników korzystających z usług oferowanych przez platformę mFlota.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania

Weryfikacja klienta i świadczenie usług dla firm dostarczanych i zamawianych za pośrednictwem serwisu mFlota tj.:

–  rejestracja i obsługa konta administratora zarządzającego użytkownikami w usłudze mFlota,

–  obsługa kont użytkowników,

–  obsługa procesu sprzedaży i dostarczenia usług oraz produktów, w tym obsługa transakcji płatniczych.

Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Do momentu rezygnacji z naszych usług.

Realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa tj.:

–  wystawianie dokumentów, które dotyczą sprzedaży: faktur VAT, faktur korygujących, not,

–  obowiązki ustawowe związane z rozliczeniami podatkowymi i obowiązkami rachunkowymi,

–  obsługa reklamacji, w tym informowanie o statusie zgłoszenia,

–  archiwizacja dokumentacji.

Wykonanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku przepisami ustaw taki jak:

ustawa o rachunkowości, ustawa Ordynacja Podatkowa, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych właściwych przepisów prawa w danym zakresie usług.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych do realizacji wskazanych celów przetwarzania danych uniemożliwi nam np. wystawienie faktury, obsłużenie reklamacji, zweryfikowanie użytkownika chcącego korzystać z usług płatniczych.
Dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób reprezentujących firmę.

Przez 5 lat, od momentu kiedy zakończy się rok, w którym miało miejsce zdarzenie tworzące obowiązek prawny, do którego zostały wystawione dokumenty.

Kontaktowanie się z przedstawicielami firmy, rozwiązywanie spraw i problemów w związku z realizacją umowy.

 

Obsługa zgłoszeń technicznych związanych z działaniem serwisu.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu wysokiej jakości obsługi firm oraz sprawności funkcjonowania serwisu. Do momentu rezygnacji z naszych usług.

Potwierdzenie przez mPay wykonania swoich obowiązków.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

 

Wykrywania oszustw lub podjęcie prób ich zapobiegania.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu roliczalności oraz ewentualnym dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, a także polegający na stosowaniu środków bezpieczeństwa mających na celu zapobiegania i wykrywanie oszustw.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem umownym.

Do 3 lat lub do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest:

 • warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem umownym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO,
 • wymogiem ustawowym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
 • dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli skontaktować się w związku z realizacją umowy oraz ze zgłoszeniem dotyczącym działania serwisu lub konta użytkownika.

 

J.    Media społecznościowe (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube)

Posiadamy publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn oraz Youtube. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe).

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania

Prowadzenie profili firmowych, publikowanie informacji o naszych usługach, produktach, inicjatywach i innej aktywności.

Umożliwienie odwiedzającym aktywności na naszych profilach.

 

Działania analityczne i statystyczne związane z aktywnością odwiedzających na naszych profilach.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki i poprawianiu jakości świadczonych usług oraz (w razie takiej konieczności) – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami. Do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu lub do momentu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.

Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów poszczególnych portali społecznościowych.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne.

K.   Uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych

Ta sekcja dotyczy uczestników procesów rekrutacyjnych realizowanych przez mPay.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania
Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacyjnego, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Wykonanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 221 § 1 pkt. 1 – 6 ustawy Kodeks pracy Do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
Weryfikacja kwalifikacji i umiejętności kandydatów. Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na weryfikacji spełnienia wymagań na dane stanowisko przez kandydatów i wyboru odpowiedniego kandydata. Do momentu zakończenia procesu rekrutacji.

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacyjnego, gdy preferowaną formą

zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna.

Niezbędność do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 

Do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
Przetwarzanie w procesie rekrutacyjnym innych kategorii danych osobowych, niż wymagane na podstawie przepisów Kodeksu pracy oraz dane osobowe szczególnych kategorii: dane, które dotyczą stanu zdrowia (o ile dotyczy). Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)) Do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu wycofania zgody, w zależności co nastąpi jako pierwsze.
Kontaktowanie się w ramach przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez mPay. Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) Do 4 lat lub do momentu wycofania zgody, w zależności co nastąpi jako pierwsze.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest:

 • warunkiem zawarcia umowy – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO,
 • wymogiem ustawowym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
 • dobrowolne – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. a).

 

L.    Reprezentanci oraz osoby kontaktowe wskazane przez naszych partnerów biznesowych

Sekcja ta dotyczy reprezentantów oraz osób kontaktowych firm będących naszymi partnerami biznesowymi, z którymi mPay nawiązuje współpracę.

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania

Weryfikacja partnera biznesowego.

 

Nawiązanie i prowadzenie współpracy.

Niezbędność do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

 

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy, bieżącego kontaktu z naszymi partnerami biznesowymi tj. ich pracownikami/ współpracownikami (w przypadku podmiotów innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza).

Przez okres współpracy oraz obejmujący gwarancję umowy lub usługi.

Potwierdzenie przez mPay wykonania swoich obowiązków.

 

Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

 

Wykrywania oszustw lub podjęcie prób ich zapobiegania.

Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu roliczalności oraz ewentualnym dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, a także polegający na stosowaniu środków bezpieczeństwa mających na celu zapobiegania i wykrywanie oszustw. Do 3 lat lub do momentu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest: warunkiem zawarcia umowy i wymogiem umownym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO.

 

M.   Działania o charakterze marketingu bezpośredniego

Ta sekcja dotyczy działań marketingowych, realizowanych przez mPay.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania
Przesyłanie informacji o charakterze marketingu bezpośredniego oraz informacji handlowych z wykorzystaniem łączności elektronicznej. Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) tj. na podstawie zgody na wysyłkę informacji o charakterze marketingu bezpośredniego oraz informacji handlowych w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne). Do momentu wycofania zgody.
Badanie oczekiwań użytkowników aplikacji mPay. Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na udoskonalaniu funkcjonalności aplikacji. Do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu.
Udostępnienie danych osobowych przez mPay S.A. na rzecz jej Partnerów w celu przedstawienia spersonalizowanych ofert. Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) Do momentu wycofania zgody.
Przesyłanie informacji o charakterze marketingu bezpośredniego, z wykorzystaniem łączności elektronicznej. Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na przesyłaniu informacji o charakterze marketingu bezpośredniego Do momentu wycofania zgody.
Przetwarzanie danych geolokalizacyjnych urządzeń elektronicznych użytkowników,, w celu przesyłania informacji handlowych Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) Do momentu wycofania zgody.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne.

 

N.   Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Ta sekcja dotyczy działań wykonywanych przez mPay w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania

Przetwarzanie danych osobowych oraz danych dotyczących wykonywanych transakcji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym:

– stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego takich jak identyfikacja i weryfikacja użytkownika, ustalanie beneficjenta rzeczywistego, monitorowanie i ocena stosunków gospodarczych,

– ustalenie statusu PEP,

– weryfikacja obecności na listach sankcyjnych,

– dokonywanie oceny ryzyka użytkownika,

-przekazywanie informacji o użytkowniku i transakcjach do Głównego Inspektora Informacji Finansowej oraz Prokuratury

Wykonanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Przez 5 lat, od momentu kiedy zakończy się rok, w którym miało miejsce zdarzenie tworzące obowiązek prawny, do którego zostały wystawione dokumenty.

 

Przetwarzanie danych biometrycznych w celu wykonania procesu weryfikacji użytkownika Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) Do momentu zakończenia procesu weryfikacji użytkownika

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest:

 • warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem umownym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO,
 • wymogiem ustawowym – dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO,
 • dobrowolne, ale niezbędne abyśmy mogli wykonać proces weryfikacji użytkownika.

 

 

VI. INFORMACJA O PRAWACH DO ŻĄDAŃ OD ADMINISTRATORA

 

1.Prawo dostępu do danych

Masz prawo, w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt z nami.

2.Prawo do przenoszenia

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Ciebie i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.

3.Prawo do poprawiania danych

Masz prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli posiadasz konto w naszym serwisie lub aplikacji możesz edytować zarówno swoje dane osobowe jak i zgody w ramach ustawień konta użytkownika.

4.Prawo do usunięcia danych

Masz prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas danych osobowych.

Pamiętaj, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator mamy prawo odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacji obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam).

5.Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa. Zostaniesz o tym oczywiście poinformowany.

6.Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Prawo do ograniczenia

Masz prawo w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod warunkami wynikającymi z RODO.

W celu realizacji powyższych praw wyślij e-mail na adres wskazany w pkt. II powyżej.

Jeśli Twoim zdaniem, w niewłaściwy sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o skontaktowanie się z nami. Masz również prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej naszego serwisu.