Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 września 2016 roku, znak DLB/WL2/700/100/52/2013/2016/KMa, mPay S.A. z siedzibą w Warszawie uzyskała zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Numer podmiotu w Rejestrze Usług Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego: IP39/2016.

Działalność mPay S.A. polega na:

  1. przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku (Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o usługach płatniczych),
  2. wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (Art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o usługach płatniczych),
  3. wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (Art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o usługach płatniczych),
  4. wydawaniu instrumentów płatniczych (Art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych),
  5. umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków, z wyłączeniem czynności polegających na jej rozliczaniu i rozrachunku w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku (acquiring) (Art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych).

Komisja Nadzoru Finansowego, mając za cel bezpieczeństwo rynku płatniczego, opracowała dokument „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. Dokument ten jest formą realizacji obowiązku podejmowania przez organ nadzoru działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

mPay S.A. przykłada dużą wagę do kwestii zgodności i porządku prawnego oraz bezpieczeństwa finansowego.

Mając na uwadze powyższe mPay S.A. przyjęła Zasady Ładu Korporacyjnego adekwatnie do skali działalności mPay S.A. i dąży do ich stosowania w możliwe najszerszym zakresie, z wyłączeniem zasady określonej w par. 13 ust. 1. Dokument dostępny jest na stronie: Komisji Nadzoru Finansowego.

Poniżej Spółka publikuję: