Raport bieżący nr EBI 2/2024, ESPI 6/2024 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 3, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1 lok. 421, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce nowego Programu Managerskiego.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie rejestracji warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 13 lutego 2024 r.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected].

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1b Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Podziel się ze znajomymi