Raport bieżący EBI 18/2023 Podpisanie umowy z audytorem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 i 2024

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 02listopada 2023 r. Spółka zawarła umowę z firmą General Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000398510) („Audytor”) dot. przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024.


Audytor jest podmiotem wpisanym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3776.

Podziel się ze znajomymi