Raport EBI 21/2023 Informacja o objęciu akcji w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniach 07 grudnia 2023 r – 08 grudnia 2023 r. uprawnieni z warrantów subskrypcyjnych serii A, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r., wykonali swoje prawa z tych warrantów i objęli w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego 500 000 akcji na okaziciela serii P.

Szczegółowe warunki wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A określa uchwała nr 4NWZA z dnia 28 stycznia 2022 r., której treść została opublikowana przez Emitenta raportem bieżącym EBI nr 2/2022 w dniu 28 stycznia 2022 r.

Przyznanie akcji, o których mowa powyżej, stanie się skuteczne z chwilą ich zapisania na rachunkach papierów wartościowych uprawnionych. Będzie to skutkowało podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o 75 000 zł, tj. o kwotę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, o czym Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.

Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Podziel się ze znajomymi