Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 3 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 14 września 2023 r. o godz. 12:00, w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1 lok. 421 („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 29 sierpnia 2023 r.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy: [email protected].

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2023-08-18 Ogłoszenie mpay_zwołanie NWZ

Podziel się ze znajomymi