Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd mPay S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 04.11.2015 r. Zarząd podpisał wstępne umowy sprzedaży urządzeń elektronicznych z współpracującym kontrahentem. Realizacja sprzedaży będzie następować w trzech transzach do 31 grudnia 2015 r.
Całkowity przychód z realizacji umów przewyższy koszt zakupu (około 2,7 mln PLN netto + VAT) i pozwoli na uzyskanie dodatniej marży na transakcji.
Zarząd Emitenta uznał tę Umowę za istotną z uwagi na kryterium przekroczenia 20 % wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Orzechowski – Prezes zarządu
Podziel się ze znajomymi