Zamierzona zmiana Statutu Emitenta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki (pkt 12 ogłoszonego porządku obrad) wskazuje treść projektowanych zmian:
§ 7 ust. 1-3 Statutu Spółki dotychczasowa treść:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.320.000 zł (słownie: siedem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.800.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł każda, w tym 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.800.000
(słownie: milion osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, 600.000 (słownie: sześćset
tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J, 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta
pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K, 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii M.
3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.?§ 7 ust. 1-3 Statutu Spółki proponowana treść:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.995.000 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 11.370.000 PLN (słownie: jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 53.300.000 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy) i nie więcej niż 75.800.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) każda, w tym 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 14.400.000 (słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.800.000 (słownie: milion osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, 3.200.000 (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F, 1.000.000 (słownie: jeden milion) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, 2.150.000 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii J, 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K, 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz nie mniej niż 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) i nie więcej niż 27.000.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N.
3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M i N zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.?

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi