Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu Akcjonariuszy spółki mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbyło się 14 maja 2019 roku

Zarząd spółki pod firmą mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 maja 2019 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) spółka pod firmą Grupa „Lew” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000425958
Liczba głosów na ZWZA: 46 449 000
Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 100 %
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 95.18 %

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podziel się ze znajomymi