Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

Zarząd ”MPAY” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta zgodnie z par. 18 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki, dokonała wyboru Zofii Skowron prowadzącej Biuro Biegłych Rewidentów „REWIZ” Kraków (dalej: Biegły Rewident), wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KRBR 5342 prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 roku

Umowa z Biegłym Rewidentem zostanie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. czynności.

Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego zgodnie przepisami i standardami zawodowymi. O zawarciu umowy z Biegłym Rewidentem Spółka poinformuje w oddzielnym komunikacie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi