Wprowadzenie akcji serii M spółki mPay S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd mPay S.A. („mPay”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 1267/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki mPay S.A. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii M Emitenta o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi