Raport ESPI 77/2023 mPay zawarł list intencyjny z Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Zarząd spółki działającej pod firmą mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „Strona”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 13 grudnia 2023 r. podpisała ze spółką Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa, REGON: 012862749, NIP: 5250010982, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007411 _”Totalizator Sportowy”_, „Strona” list intencyjny _List Intencyjny_” określający uzgodnienia i analizy możliwości zmierzające do nawiązania współpracy w obszarach wzajemnego udostępnienia oferowanych produktów i usług, a także możliwości integracji systemów IT.

Strony będą dążyć do takiego prowadzenia prac w oparciu o deklaracje i intencje zawarte
w niniejszym Liście Intencyjnym, aby każda ze Stron mogła podjąć decyzję o celowości
i wykonywalności nawiązania współpracy przez Strony w takim terminie, aby w ramach pozytywnej decyzji obu Stron możliwe było zawarcie umów o współpracy do 31 marca 2024 r.  W przypadku nawiązania współpracy obu Stron i podpisaniu umowy o współpracy, Strony będą dążyć do uruchomienia takiej współpracy do dnia 30 czerwca 2024 r. Strony przyjmują do wiadomości, iż termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uzależniony jest od dostępności, działań i zasobów ludzkich podmiotów trzecich współpracujących
z Totalizatorem Sportowym w szczególności w zakresie utrzymania i funkcjonowania systemu, dlatego też termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może w uzasadnionych przypadkach ulec zmianie.

List Intencyjny jest zawarty na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia jego podpisania. Jednocześnie Spółka zastrzega, iż List Intencyjny wyraża jedynie ogólną intencję podjęcia współpracy i nie stanowi prawnie wiążącej umowy ani umowy zobowiązującej.

Podpisanie Listu Intencyjnego z Totalizatorem Sportowym przez mPay SA zostało poprzedzone wykonanym dla mPay przez konsultantów z branży szeregiem analiz rozwiązań tego typu działalności . W Polsce zgodnie z ostatnim dostępnym „Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy Sp. z o.o.” w 2022 roku, Totalizator Sportowy odnotował bardzo szybki wzrost sprzedaży w kanale Online wynoszący 52,2% w stosunku rocznym i wykazuje tendencję wzrostową. Ponieważ do czasu podpisania LOI z MPAY żadna zewnętrzna aplikacja nie jest dopuszczona do współpracy z kanałem online w ramach lotto.pl to Zarząd mPay uważa, że mPay ma szansę po podpisaniu Umowy właściwiej i wdrożeniu usług osiągnąć znaczące wyniki dla Totalizatora Sportowego biorąc pod uwagę swoją bazę danych, kompetencje a w tym do weryfikacji klientów oraz szybki wzrost tego kanału online. Sprzedaż całości produktów w ramach serwisu lotto.pl w Totalizatorze Sportowym w 2022 r. wyniosła 767,9 mln zł.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podziel się ze znajomymi