Raport bieżący ESPI 43/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 czerwca 2023 roku

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS): 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216 („Spółka”), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% (pięć procent) liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. w dniu 30 czerwca 2023 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z posiadanych akcji i ze wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

– Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS): 0000425958, posiadająca 34.051.665 (trzydzieści cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych, które dają prawo do 34.051.665 (trzydzieści cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 50,52 % (pięćdziesiąt i 52/100 procent) ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Głosy przysługujące Grupie Lew stanowiły 100% (sto i 0/100 procent) liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej

Podziel się ze znajomymi