Raport bieżący ESPI 41/2023 Przyjęcie oświadczeń o objęciu i przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Managerskiego Spółki na rok 2022

Zarząd „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r. oraz przyjętego na jej podstawie przez Zarząd Spółki w dniu 28 marca 2022 r. Regulaminu Programu Managerskiego dla Kluczowych Pracowników i Współpracowników Spółki („Program Managerski”), a także w oparciu o treść Uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy uprawnionych oraz wykonania parametrów zawartych w  Regulaminie Programu Managerskiego dla Kluczowych Pracowników i Współpracowników Spółki i uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia liczby osób uprawnionych do objęcia warrantów w ramach Programu Motywacyjnego, przyznane zostały warranty subskrypcyjne związane z realizacją celów opisanych w Programie Managerskim.

Na podstawie złożonych w dniach 1 czerwca 2023r – 28 czerwca 2023 r. oświadczeń o objęciu warrantów (ostatnie oświadczenie zostało złożone w dniu 28 czerwca 2023 r.) przez osoby uczestniczące w Programie Managerskim, przyznane zostało łącznie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty zostały wyemitowane na warunkach i w celu realizacji założeń Programu Managerskiego. Prawo do ich objęcia, pod warunkiem realizacji przez Spółkę określonych celów wynikowych, zostało przyznane 15 (piętnastu) kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki. Każdy z warrantów uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii P po cenie emisyjnej w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) za akcję. Prawa z Warrantów mogą być wykonane maksymalnie do dnia 8 grudnia 2023 r. 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Podziel się ze znajomymi