Raport bieżący ESPI 41/2021 Zawarcie umowy pomiędzy mPay a Stalexport Autostrada Małopolska oraz VIA4

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że Spółka zawarła w dniu 24 sierpnia 2021 r. umowę ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, adres: ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice, REGON: 273796214, NIP: 6342262054, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026895 _”Stalexport”_ oraz ze spółką VIA4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, adres: ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice, REGON: 276194390, NIP: 6342298951, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000162861 _”VIA4″_ _”Umowa”_ stanowiącą, że:
1. na zasadach określonych w Umowie Stalexport zobowiązuje się do umożliwienia klientom Spółki, po uprzedniej rejestracji klientów w systemie poboru opłat Stalexport dokonanej przez VIA4, przejazdu na określonym odcinku Autostrady A4, przy użyciu aplikacji mPay i pobranie opłaty od klienta za ten przejazd przy pomocy aplikacji mPay;
2 . w celu zabezpieczenia należności Stalexport, Spółka ma przedstawić stosowaną gwarancję bankową, a także utrzymać jej obowiązywanie przez cały okres obowiązywania Umowy;
3. Umowa obowiązuje do dnia, w którym zostanie rozwiązana lub wypowiedziana, jednak nie później niż do dnia 15 marca 2027 r.
Postanowienia Umowy wdrażane będą w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. MAR – informacje poufne

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185424&title=Zawarcie+umowy+pomi%C4%99dzy+mPay+a+Stalexport+Autostrada+Ma%C5%82opolska+oraz+VIA4

Podziel się ze znajomymi