Raport bieżący ESPI 36/2023 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, w dniu 02 czerwca 2023 r. do Spółki wpłynęło datowane na dzień 02 czerwca 2023 r. zawiadomienie od spółki Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425958, sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej, którego treść Spółka Przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Podziel się ze znajomymi