Raport bieżący ESPI 34/2023 Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 01 czerwca 2023 r. Spółka otrzymała powiadomienia od spółki Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, REGON: 151585360, NIP: 9491761930, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425958 _”Grupa LEW”_ sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, których treść Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd Spółki informuje, że Grupa „LEW” S.A. przekazała w również w informacji o transakcji o zawarciu dodatkowej klauzuli w Umowie Sprzedaży w której Kupujący zobowiązał się do niesprzedawania zakupionych akcji mPay SA przez okres 6 miesięcy od dnia przeniesienia własności akcji na Kupującego.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podziel się ze znajomymi