Raport bieżący ESPI 34/2021 Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 r. powziął informację o wpłynięciu do Spółki drogą elektroniczną zawiadomień od spółki Grupa „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie _”Grupa LEW”_, „US.EN.EKO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie _”US.EN.EKO”_, Pani Barbary Basiak, Pana Andrzeja Basiaka oraz Stichting Legal Owner Solution One z siedzibą w Amsterdamie oraz Mobilia Asset Management B.V. z siedzibą w Amsterdamie działających łącznie w imieniu funduszu Solution One utworzonego i działającego zgodnie z prawem holenderskim, jako właściciel prawny aktywów i pasywów oraz zarządzający _”Solution One”_ w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, informujących o zawarciu w dniu 15 czerwca 2021 r. pomiędzy akcjonariuszami Spółki – Grupa LEW, US.EN.EKO, Panią Barbarą Basiak, Panem Andrzejem Basiakiem oraz Solution One – porozumienia w przedmiocie zmiany Term Sheet z dnia 28 kwietnia 2021 r., dotyczącego rozporządzania oraz nabywania bezpośrednio lub pośrednio akcji spółki publicznej przez powyżej wskazane podmioty, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki, a także prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki.
Treść nadesłanych zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie publicznej”_.

Zawiadomienie do KNF Grupa LEW

Zawiadomienie do KNF USENECO

Zawiadomienie do KNF TS

Zawiadomienie do KNF Andrzej Basiak

Zawiadomienie do KNF Barbara Basiak

Podziel się ze znajomymi