Raport bieżący ESPI 26/2023 mPay zawarł umowę z KBU sp. z o.o. – pobieranie opłat za postój w SSP i ŚSPP we Wrocławiu MPAY S.A.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że Spółka w dniu 27 kwietnia 2023 r. zawarła ze spółką KBU sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Plac na Groblach 21/D, Kraków, REGON: 122736726, NIP: 6762460789, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449095 _”KBU”_ znaczącą umowę w rozumieniu Rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2014. 133 j.t._ _”Umowa”_.

Zgodnie z Umową w oparciu o zobowiązanie KBU do wdrożenia i administrowania usługą płatności mobilnych za postój w Strefie Płatnego Parkowania _”SPP”_ i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania _”ŚSPP”_ we Wrocławiu oraz w związku z tym, że mPay jest podmiotem uprawnionym do świadczenia ww. usługi płatności mobilnych, strony zawarły umowę w przedmiocie:
Zlecenia przez KBU spółce mPay wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu, uruchomieniu i obsłudze systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu za pośrednictwem systemu mPay, według stawek i na warunkach określonych w obowiązujących uchwałach Rady Miejskiej Wrocławia.
Spółka zobowiązuje się do udostępnienia użytkownikom zarejestrowanym w systemie mPay możliwości dokonywania płatności za parkowanie przy pomocy Systemu mPay za dana usługę.
mPay zobowiązuje się do zapewnienia użytkownikom możliwości korzystania z Systemu mPay przez cały okres obowiązywania Umowy w trybie pracy ciągłej, tj. 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu w celu wnoszenia opłat za parkowanie w SPP i ŚSPP we Wrocławiu.

Niniejsza umowa została zawarta na okres od daty jej podpisania do momentu zakończenia umowy zawartej pomiędzy KBU a Gminą Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Uruchomienie Systemu mPay w SPP i ŚSPP we Wrocławiu nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony, nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pozytywnego zakończenia weryfikacji mechanizmów integracyjnych, z zastrzeżeniem że uruchomienie Systemu mPay nastąpi po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez Gminą Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
Spółka szacuje, że uruchomienie przedmiotowej usługi nastąpi do końca maja 2023 r.

Zarząd Spółki dodatkowo argumentuje uznanie Umowy za znaczącą tym, że:
a. Budżet Urzędu Miasta Wrocław na 2023 przeznaczony na pobieranie opłat za parkowanie wynosi 25 mln PLN;
b. Podpisanie Umowy spowoduje wzrost zainteresowania innymi usługami świadczonymi we Wrocławiu przez Spółkę tj. bilety miejskie, wejście do ZOO, bilety InterCity i bilety e-toll na Autostradę A4, mając również na uwadze, że większości konkurencyjnych aplikacji nie ma usługi będącej przedmiotem Umowy w swojej ofercie we Wrocławiu.

Podziel się ze znajomymi