Raport bieżący ESPI 23/2023 Korekta omyłki pisarskiej w Raporcie ESPI 22/2023 – informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 07 kwietnia 2023 r. Spółka otrzymała korektę powiadomienia od Pana Łukasza Hołubowskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki, sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR i którego dotyczył raport ESPI 22/2023. Korekta, stanowiąca omyłkę pisarską, dotyczy wypełnienia punktu 4c i 4d powiadomienia, w którym błędnie wskazano wartość 11340000. Prawidłowa wartość wynosi 1134000. Pozostałe informacje dotyczące transakcji przekazane w raporcie nr 22/2023 nie uległy zmianie. Treść otrzymanej korekty powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Zawiadomienie_z_art_MAR_19_-_Czlonek_Rady_Nadzorczej_mPay_SA_-_7-04-2023-_poprawne

Podziel się ze znajomymi