Raport bieżący ESPI 21/2023 Wspólne zawiadomienie stron porozumienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 07 kwietnia 2023 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki Grupa „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, adres: ul. Brzeźnicka 46 B, 42-215 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000425958, REGON: 151585360, NIP: 9491761930 w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej, w przedmiocie zmiany dotychczas posiadanego udziału porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Zmiana dotyczy porozumienia zawartego w dniu 21 grudnia 2022 r., zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 46/2022.
Treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wspoln Zawiadomienie stron porozumienia_0704023

Podziel się ze znajomymi