Raport bieżący ESPI 19/2022 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie MPAY S.A.

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie MPAY S.A.

Zarząd spółki pod firmą „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ oraz statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 12:30, w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1 lok. 421 _”Walne Zgromadzenie”_, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Omówienie oraz ocena zrealizowanych zadań oraz pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za pierwsze półrocze 2022 roku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 14 czerwca 2022 r.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected].

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Ogloszenie_ZWZ_mPay_2022-1

Podziel się ze znajomymi