Raport bieżący ESPI 12/2023 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „Emitent”_, niniejszym informuje, że w dniu 27 lutego 2023 roku otrzymał oświadczenie Pana dr hab. Piotra Ciżkowicza o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 lutego 2023 roku.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu dr hab. Piotrowi Ciżkowiczowi za zaangażowanie w pracę w Radzie Nadzorczej.

Podziel się ze znajomymi