Raport bieżący ESPi 11/2022 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie od spółki Stichting Legal Owner Solution One z siedzibą w Amsterdamie oraz Mobilia Asset Management B.V. z siedzibą w Amsterdamie działających łącznie w imieniu funduszu Solution One utworzonego i działającego zgodnie z prawem holenderskim, jako właściciel prawny aktywów i pasywów oraz zarządzający _”Solution One”_ w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w przedmiocie zmiany dotychczas posiadanego udziału porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zmiana dotyczy porozumienia zawartego w dniu 15 czerwca 2021 r. pomiędzy akcjonariuszami Spółki – Grupa „LEW” S.A. z siedzibą w Częstochowie, „US.EN.EKO” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Panią Barbarą Basiak, Panem Andrzejem Basiakiem oraz Solution One w zakresie rozporządzania oraz nabywania bezpośrednio lub pośrednio akcji spółki publicznej przez powyżej wskazane podmioty, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki, a także prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 34/2021.

Treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie Solution One

Podziel się ze znajomymi