Raport bieżący ESPI 11/2021 Przyjęcie przez Zarząd Spółki zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Serii N MPAY S.A.

Działając w oparciu o art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, kapitał zakładowy w wysokości 8.814.594,00 złotych _dalej jako: „Spółka”_, niniejszym informuje, że w dniu 23 lutego 2021 r. w oparciu o upoważnienie zgodnie z Uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz zgodą Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z Uchwałą nr 1 z Posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę na podstawie której przyjęto oraz zatwierdzono szczegółowy tryb i terminy przeprowadzenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych Spółki serii N _dalej jako: „Akcje Serii N”_, które zostaną emitowane na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach kapitału docelowego.
W szczególności Zarząd Spółki przyjął, iż budowanie księgi popytu na Akcje Serii N rozpocznie się w dniu 24 lutego 2021 r., zakończy zaś w terminie określonym według uznania Zarządu Spółki, jednak nie później niż 26 marca 2021 r., o godz. 15:00. Ponadto Zarząd przyjął, iż od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. będą zawierane umowy objęcia Akcji Serii N.
Jednocześnie Spółka wskazuje, iż cena emisyjna Akcji Serii D zostanie określona w drodze odrębnej uchwały Zarządu Spółki niezwłocznie po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Akcji Serii N, nie później jednak niż w dniu 29 marca 2021 r., wiadomość o której to uchwale zostanie przekazana za pośrednictwem odpowiedniego raportu bieżącego Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _”Rozporządzenie MAR”_ – Informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi