Raport bieżący ESPI 1/2023 Wspólne zawiadomienie pozostałych sygnatariuszy porozumienia o rozwiązaniu porozumienia

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”, „mPay”_ niniejszym informuje, że w dniu 2 stycznia 2023 r. wpłynęło do Spółki wspólne zawiadomienie akcjonariuszy zgodnie z art. 87 ust. 1a w zw. z art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej o rozwiązaniu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Spółki zawartym w dniu 28 kwietnia 2021 r.

O zawarciu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Spółka informowała raportem bieżącym nr 32/2021.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

221230_mPay_SA_wspolne_zawiadomienie_o_rozw._porozumienia_akcjonariuszy

Podziel się ze znajomymi