Raport bieżący EBI 20/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego mPay Spółka Akcyjna

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), niniejszym informuje, że dnia 05 lipca 2021 r. powziął informację o rejestracji w dniu 02 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku realizacji Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 27 kwietnia 2021 r., dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wynosił on 8.814.594,00 zł (osiem milionów osiemset czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) i był podzielony na 58.763.960 (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O o wartości nominalnej 0,15 złoty każda.
Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi on 9.922.711,50 zł (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset jedenaście i 50/100 złotych) i jest podzielony na 66.151.410 (sześćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziesięć) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O o wartości nominalnej 0,15 złoty każda.
Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Andrzej Basiak – Prezes Zarządu
  • Daniel Ścigała – Wiceprezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi