Raport bieżący 58/2023 mPay zawarł aneks do umowy o współpracy z Planet Pay

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 172708 („Spółka”, „mPay”) niniejszym informuje, że Spółka w dniu 21 września 2023 r. zawarła ze spółką Planet Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 427567) („Planet Pay”) aneks do umowy o współpracy dotyczącej wydawania i obsługi kart debetowych dla użytkowników aplikacji mPay. 

W ramach aneksu strony uzgodniły nowy termin rozpoczęcia realizacji wspólnego przedsięwzięcia ustalając go najpóźniej od 30 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy pomiędzy mPay i Planet Pay zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki nr 16/2023 z dnia 01 marca 2023 r.

Spółka zaznacza, że należyta realizacja przedsięwzięcia wymaga podjęcia określonych działań przygotowawczych przez mPay oraz Planet Pay, w szczególności dokonania poprawnej i przetestowanej integracji systemów teleinformatycznych oraz integracji IT Card z systemem mPay.

Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podziel się ze znajomymi