Raport bieżący ESPI 50/2023 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w mPay

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 02 sierpnia 2023 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie od Stichting Legal Owner Solution One z siedzibą w Amsterdamie, Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, wpisanej do rejestru _KvK_ pod numerem 72410442, oraz posiadającej numer identyfikacyjny RSIN: 859101289 oraz Mobilia Asset Management B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Herengeracht 282, 1016 BX Amsterdam, zarejestrowanej pod numerem 72735228, działających łącznie w imieniu funduszu Solution One utworzonego i działającego zgodnie z prawem holenderskim, jako właściciel prawny aktywów i pasywów oraz zarządzający _”Fundusz”_ w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w przedmiocie zmiany dotychczas posiadanego udziału Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załącznik

Podziel się ze znajomymi