Raport bieżący ESPI 46/2023 Powiadomienie o objęciu warrantów subskrypcyjnych przez Członków Zarządu Spółki

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _”Spółka”_ niniejszym informuje, że w dniu 03 lipca 2023 r. do Spółki wpłynęły powiadomienia od Pana Andrzeja Basiaka – Prezesa Zarządu Spółki, oraz Pana Karola Zielinskiego – Członka Zarządu Spółki, w związku z objęciem przez te osoby warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii P wyemitowanych w ramach Programu Managerskiego sporządzone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Przedmiotowe powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Podziel się ze znajomymi