Raport bieżący 32/2023 Wspólne zawiadomienie sygnatariuszy porozumienia o rozwiązaniu porozumienia

Treść raportu: 

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”, „mPay”), niniejszym informuje, że w dniu 26 maja 2023 r. wpłynęło do Spółki wspólne zawiadomienie akcjonariuszy zgodnie z art. 87 ust. 1a w zw. z art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej o rozwiązaniu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Spółki zawartym zgodnie z raportem bieżącym ESPI z dnia 23 grudnia 2022 r., nr 46/2022.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

Podziel się ze znajomymi