Raport bieżący 31/2023 mPay zawarł umowę z GPW SA i GPW Private Market SA

Treść raportu: 

Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”, „mPay”) niniejszym informuje, że Spółka w dniu 10 maja 2023 r. zawarła umowę o wykonanie interfejsu programowania aplikacji (API), świadczenie usług operatora płatności oraz weryfikacji tożsamości ze spółką Giełda Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, REGON: 012021984, NIP: 5260250972, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082312 („GPW”) oraz ze spółką GPW Private Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, REGON: 520027284, NIP: 5272971855, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000923452 („GPW PM”), („Umowa”).

Na mocy przedmiotowej Umowy GPW zamówiło u mPay implementację i wdrożenie wymaganych funkcjonalności API (zespół metod, reguł, opisów oraz programów i urządzeń umożliwiających komunikację pomiędzy systemem GPW a systemem mPay na podstawie udzielonej przez mPay licencji) celem umożliwienia mPay świadczenia usług dla GPW PM, tj.: 

  1. obsługa płatności użytkowników na platformie zarządzanej przez GPW służącej do umożliwienia działania platformy transakcyjnej zgodnie z założeniami biznesowymi GPW PM („Platforma PM”). Użytkownikami na Platformie PM są m.in. osoby posiadające konto na Platformie PM, osoby prawne posiadające konto na Platformie PM, które emitują kryptoaktywa na Platformie PM, osoby prawne, posiadające profil na Platformie PM, które ubiegają się o finansowanie za pośrednictwem Platformy PM w drodze emisji akcji, w szczególności poprzez prowadzenie dla nich rachunków płatniczych, w tym rachunków emisji lub rachunków puli płynności, oraz wykonywanie transakcji płatniczych, w związku z zawieranymi na Platformie PM transakcjami oraz;
  2. weryfikacja i identyfikacji użytkowników Platformy PM.

Usługi płatnicze będą świadczone przez mPay na rzecz użytkowników Platformy PM na podstawie umowy ramowej o świadczenie usług płatniczych (zawieranej poprzez akceptację Regulaminu mPay przez użytkownika Platformy PM w procesie rejestracji na Platformie PM).

Dodatkowo mPay będzie świadczył usługi utrzymania i wsparcia obejmujące następujące czynności mPay:

  1. utrzymanie ciągłości działania API oraz Systemu mPay zgodnie z SLA;
  2. przyjmowanie i obsługa przez mPay zgłoszeń GPW oraz GPW PM zgodnie z SLA;
  3. obsługę innych niż zgłoszenia incydentów lub zapytań GPW lub GPW PM.

W ramach Umowy GPW PM może zlecić także mPay wykonanie dodatkowych prac polegających na wdrożeniu dodatkowych funkcjonalności API wynikających z zapotrzebowania GPW PM o charakterze biznesowym, związanym z prowadzoną działalnością, których specyfikacja będzie każdorazowo określone przez mPay i GPW PM.

Niezwłocznie po zawarciu Umowy, strony wspólnie ustalą szczegółowy harmonogram (etapy) integracji Systemów.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

mPay wyraża zgodę na używanie przez GPW oraz GPW PM w trakcie trwania Umowy oznaczania firmy mPay oraz znaku towarowego mPay w postaci słowno-graficznej.

Zawarta Umowa jest uznana za znaczącą w rozumieniu Rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014. 133 j.t.).

Spółka przekazywała informacje o pracach ukierunkowanych w celu podpisania Umowy raportami bieżącymi ESPI nr: 45/2022, 5/2023, 18/2023 i 29/2023.

Projekt Private Market GPW

GPW realizuje „Projekt Private Market”, w ramach którego tworzona jest platforma transakcyjna (Platforma PM) umożliwiająca świadczenie usług finansowania społecznościowego na zasadach przewidzianych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 („Rozporządzenie 2020/1503”) oraz emisję i obrót kryptoaktywami (tokenami),

GPW PM jest operatorem Platformy PM na mocy odrębnej umowy zawartej z GPW.

Do prawidłowego funkcjonowania Platformy PM, zgodnie z założeniami biznesowymi GPW PM jako operatora Platformy PM, niezbędna jest m.in. obsługa transakcji płatniczych oraz identyfikacji użytkowników Platformy PM.

mPay posiada zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (sygn. zezwolenia IP39/2016), w szczególności w zakresie prowadzenia rachunków płatniczych i wykonywania transakcji płatniczych, oraz odpowiednie kompetencje oraz zasoby do należytej realizacji usług zgodnie z przedstawionymi wymaganiami oraz przepisami prawa w zakresie świadczenia usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obrotu kryptoaktywami (tokenami) oraz świadczenia usług finansowania społecznościowego, w tym w szczególności określonymi w Rozporządzeniu 2020/1503.

Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podziel się ze znajomymi