Przekroczenie progu 20% kapitałów Emitenta w zakresie transakcji z Grupą „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w związku z rozliczeniem w dniu 04 lipca 2018 roku transakcji zakupu doładowań GSM za miesiąc czerwiec 2018 roku, łączna wartość wszystkich transakcji zawartych przez Emitenta z Grupą „LEW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w okresie od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku, przekroczyła próg 20 % kapitału podstawowego Emitenta i wyniosła 1.579.988,56 zł brutto.

Warunki transakcji nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych

Podziel się ze znajomymi