Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 30 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta, powołała Pana Jacka Bykowskiego w skład Zarządu Emitenta, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku.
Życiorys zawodowy Pana Jacka Bykowskiego:
Pan Jacek Bykowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
Kadencja, na jaką Pan Jacek Bykowski został powołany, upływa w dniu 01 czerwca 2023 roku.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Jacek Bykowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiki Produkcji SGH w Warszawie, uzyskując tytuł magistra ekonomii.
W latach 2000 ? 2008 Pan Jacek Bykowski związany był z Grupa TP S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie wykonywał obowiązki Dyrektora alternatywnych kanałów sprzedaży, a następnie Dyrektora Departamentu Marketingu Operacyjnego. W latach 2010 – 2012 Pan Jacek Bykowski zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii ds. Strategii Sprzedaży w POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Jacek Bykowski zajmował w latach 2012 – 2014 stanowisko Dyrektora Zarządzającego NSTI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Pan Jacek Bykowski pełnił funkcję członka zarządu w MPAY S.A z siedzibą w Warszawie w okresie od grudnia 2014 do październik 2015 roku, a następnie w ATM S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie od października 2015 do grudnia 2016.
Działalność wykonywana przez Pana Jacka Bykowskiego poza Emitentem nie ma istotnego znaczenie dla Emitenta.
Pan Jacek Bykowski w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających następującej spółki prawa handlowego: ATM S.A. z siedzibą w Warszawie – członek zarządu. W okresie ostatnich trzech lat Pan Jacek Bykowski nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych innych spółek prawa handlowego.
Pan Jacek Bykowski w okresie ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem spółek prawa handlowego.
Pan Jacek Bykowski nie pełn funkcji w organach spółek prawa handlowego.
Pan Jacek Bykowski nie jest wspólnikiem spółek prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Bykowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Jacek Bykowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jacek Bykowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Jacek Bykowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Jacek Bykowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Maciej Orzechowski – Prezes Zarządu
Podziel się ze znajomymi