Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mPay S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą mPay S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1/421, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172708 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2)  Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 12.00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Jasnej 1/421, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie ważności odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 30 listopada 2020 roku.

Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: [email protected].

Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Andrzej Basiak
Prezes Zarządu

201120_Ogłoszenie_NWZ_mPay_SA (005)

Podziel się ze znajomymi