Korekta raportu bieżącego nr 28 z dnia 31.12.2018 roku

Zarząd mPay S.A.z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 28 z dnia 31 grudnia 2018 r. Korekta raportu polega na sprostowaniu omyłki polegającej na podaniu błędnej końcowej daty rozliczenia transakcji dokonanych z podmiotem powiązanym jakim jest Grupa „LEW” S.A. w 2018 roku oraz na błędnym wskazaniu wartości transakcji w tym okresie. Emitent prostuje, iż suma wszystkich transakcji rozliczonych z podmiotem powiązanym jakim jest Grupa „LEW” S.A z siedzibą w Częstochowie w okresie od dnia 01 lipca 2018 roku do dnia 27 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 2.190.462,95 zł. W pozostałym zakresie pierwotna treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:
§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania z równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Art 17 ust.1 MAR

Podziel się ze znajomymi