Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zarząd spółki mPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 marca 2019 roku powziął informację o ponownym wyborze złożonej przez Emitenta oferty, jako najkorzystniejszej, w organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich (dalej „Zamawiający”) postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na „Pobieranie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych”. Oferta Emitenta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą łącznie na podstawie następujących kryteriów oceny: całkowita cena brutto – waga 60%, skrócenie maksymalnego czasu trwania awarii – waga 20%, zapewnienie dodatkowego kanału płatności – waga 20%.

Wartość brutto złożonej przez Emitenta oferty wynosi 266 400 PLN.

W przypadku braku odwołań ze strony pozostałych uczestników ww. postępowania przetargowego co do wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie zawarta umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O zawarciu stosownej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podziel się ze znajomymi