Relacje inw

Bieżące

20 sie

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadz

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd MPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej w dniu 12 sierpnia 2014 roku w Częstochowie zawarła umowę cywilnoprawną, na mocy której kupiła poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect 423.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect na okaziciela za cenę 0,016 PLN jedna akcja i łączną cenę 6.768 złotych. Przeksięgowanie akcji na rachunek inwestycyjny kupującego nastąpiło w dniu 20.08.2014 roku.


Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
Załączniki wróć do listy raportów