Relacje inw

Bieżące

21 sie

Nabycie akcji Spółki przez osobę posiadającą dostęp do informacji pouf

Nabycie akcji Spółki przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych – członka Rady Nadzorczej

Zarząd MPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że członek Rady Nadzorczej Spółki w dniu 14 sierpnia 2014 roku w Częstochowie zawarł umowę cywilnoprawną sprzedaży, na mocy której nabył 423.227 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect na okaziciela za cenę 0,016 PLN jedna akcja i łączną cenę 6.771 złotych. Przeniesienie akcji na rachunek inwestycyjny kupującego nastąpiło w dniu 14.08.2014 roku.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
wróć do listy raportów