Relacje inw

Bieżące

24 wrz

Zbycie akcji Spółki przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych – członka Rady Nadzorczej

Zarząd MPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że członek Rady Nadzorczej Spółki w dniu 18 września 2014 roku w Częstochowie zawarł umowę cywilnoprawną sprzedaży akcji, na mocy której sprzedał 400.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect za cenę 0,15 złotego jedna akcja i łączną cenę 60.000 złotych. Wyksięgowanie akcji z rachunku inwestycyjnego sprzedającego nastąpiło w dniu 18.09.2014 roku. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski-Prezes Zarządu
wróć do listy raportów