Relacje inw

WZA

1 cze

Ogłoszenie zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki mPay Spółka Akcyjna na dzień 27 czerwca 2017 r.

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022  Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a,  z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.    Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.

4.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

5.    Przedstawienie corocznej oceny Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

6.    Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego zysku.

7.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

8.    Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

9.    Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

10.Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Maciejowi Orzechowskiemu, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

wróć do listy