Relacje inw

WZA

15 maj

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 14 maja 2019 roku

Zarząd spółki pod firmą mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") publikuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 maja 2019 roku.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek porządku obrad, wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte, a do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie zgłoszono sprzeciwów. 


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 w zw. z § 6 ust. 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect).

Załączniki wróć do listy