Relacje inw

Bieżące

21 sie

Zmiana stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy

Zmiana stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy

Zarząd Spółki mPay SA (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20.08.2014 otrzymał od akcjonariusza Spółki Arbux Ivestments Ltd (dalej: „Zawiadamiający”) informację o zmianie stanu posiadanych przez Zawiadamiającego akcji Emitenta. Zgodnie z tą informacją, Zawiadamiający na skutek następujących umów cywilnoprawnych, zawartych poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect, zbył następujące ilości akcji Emitenta, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:
1. umowa sprzedaży akcji i kompensaty wzajemnych wierzytelności z dnia 14 sierpnia 2014 roku, na mocy której Zawiadamiający zbył 21.168.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta;
2. umowa sprzedaży z dnia 12 sierpnia 2014 roku, na mocy której Zawiadamiający zbył 90.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta;
3. umowa sprzedaży z dnia 14 sierpnia 2014 roku, na mocy której Zawiadamiający zbył 35.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta;
4. umowa sprzedaży z dnia 14 sierpnia 2014 roku, na mocy której Zawiadamiający zbył 25.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta;
5. umowa sprzedaży z dnia 14 sierpnia 2014 roku, na mocy której Zawiadamiający zbył 423.227 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta;
6. umowa sprzedaży z dnia 12 sierpnia 2014 roku, na mocy której Zawiadamiający zbył 423.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta;
7. umowa sprzedaży z dnia 14 sierpnia 2014 roku, na mocy której Zawiadamiający zbył 423.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta;
łącznie 22.587.227 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.

Zawiadamiający przed zmianą udziału posiadał 22.767.227 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta co stanowiło 50,82% kapitału zakładowego Emitenta, na które przypadało 22.767.227 głosów co stanowiło 50,82% ogólnej liczby głosów.

Aktualnie Zawiadamiający posiada 180.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowi 0,4% kapitału zakładowego Emitenta. Jednocześnie Zawiadamiający posiada 180.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co daje 0,4% głosów. Zawarcie powyższych transakcji skutkowało również zmniejszeniem ilości posiadanych głosów o przeszło 1% ogólnej liczby głosów.

Zawiadamiający nie zamierza nabywać akcji Emitenta.
Podmioty zależne od Zawiadamiającego nie posiadają akcji Emitenta.
Zawiadamiający nie zawierał z innymi podmiotami umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna:
Art. 69 ust. 1, 2 i 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
wróć do listy raportów