Relacje inw

Bieżące

21 sie

Zmiana stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Zmiana stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Zarząd Spółki mPay SA (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 20.08.2014 otrzymał od akcjonariusza Spółki Grupa „Lew” SA z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Zawiadamiający”) informację o zmianie stanu posiadanych przez Zawiadamiającego akcji Emitenta. Zgodnie z tą informacją Zawiadamiający na skutek cywilnoprawnej umowy sprzedaży akcji i kompensaty wzajemnych wierzytelności, zawartej poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect, nabył następujące 20.168.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Zawiadamiający przed zmianą udziału posiadał 20.160.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta co stanowiło 45% kapitału zakładowego Emitenta, na które przypadało 20.160.000 głosów co stanowiło 45% ogólnej liczby głosów.
Aktualnie Zawiadamiający posiada 41.328.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta co stanowi 92,25% kapitału zakładowego Emitenta, na które przypada 41.328.000 głosów co stanowi 92,25% ogólnej liczby głosów.
Zawarcie powyższej transakcji skutkowało również powiększeniem ilości posiadanych przez Zamawiającego głosów o przeszło 1% ogólnej liczby głosów.

Zawiadamiający zamierza w najbliższych 12 miesiącach zwiększyć swój udział w ogólnej liczbie głosów.
Podmioty zależne od Zawiadamiającego nie posiadają akcji Emitenta.
Zawiadamiający nie zawierał z innymi podmiotami umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna
Art. 69 ust. 1, 2 i 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
wróć do listy raportów