Relacje inw

Bieżące

19 gru

Zmiana stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

arząd Spółki MPay SA (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Grupa „Lew” SA z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Zawiadamiający”) informację o zmianie stanu posiadanych przez Zawiadamiającego akcji Emitenta.

Zgodnie z tą informacją Zawiadamiający na skutek cywilnoprawnej umowy sprzedaży akcji, zawartej poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect, nabył 980.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Zawiadamiający przed zmianą udziału posiadał 41.328.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta co stanowiło 92,25% kapitału zakładowego Emitenta, na które przypadało 41.328.000 głosów co stanowiło 92,25% ogólnej liczby głosów.
Aktualnie Zawiadamiający posiada 42.308.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta co stanowi 94,43% kapitału zakładowego Emitenta, na które przypada 42.308.000 głosów co stanowi 94,43% ogólnej liczby głosów.
Zawarcie powyższej transakcji skutkowało również powiększeniem ilości posiadanych przez Zamawiającego głosów o przeszło 1% ogólnej liczby głosów.
Zawiadamiający nie zamierza w najbliższych 12 miesiącach zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podmioty zależne od Zawiadamiającego nie posiadają akcji Emitenta.
Zawiadamiający nie zawierał z innymi podmiotami umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
Treść zawiadomienia Zawiadamiającego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 69 ust. 1, 2 i 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
Załączniki wróć do listy raportów