Relacje inw

Bieżące

19 gru

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną

Nabycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd MPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że spółka pod firmą Grupa „Lew” SA z siedzibą w Częstochowie, będąca osobą blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Andrzejem Basiakiem, na mocy umowy sprzedaży akcji z 16 grudnia 2014 roku nabyła 980.000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki za cenę 0,44 PLN za jedną akcję i za łączną cenę 431.200 PLN. Przeksięgowanie akcji na rachunek inwestycyjny kupującego nastąpiło w dniu 18.12. 2014 roku. 
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej, załączone jest do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
Załączniki wróć do listy raportów