Relacje inw

Bieżące

25 wrz

Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzo

Zbycie akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd mPay SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, że osoba blisko związana z członkiem Rady Nadzorczej w dniu 18 września 2014 roku w Częstochowie zawarła umowę cywilnoprawną sprzedaży akcji, na mocy której sprzedała poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect 400.000 zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki na okaziciela będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect na okaziciela za cenę 0,15 złotego jedna akcja i łączną cenę 60.000 złotych. Wyksięgowanie akcji z rachunku inwestycyjnego sprzedającego nastąpiło w dniu 18.09.2014 roku.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jacek Bykowski - Prezes Zarządu
wróć do listy raportów