Relacje inw

Bieżące

28 maj

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2015

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014.
7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.
10. Wolne wnioski.

W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, oraz formularze pełnomocnictw.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.mpay.pl w zakładce "Inwestor"

Załączniki do raportu:
- Ogłoszenie o zwołaniu WZA
- Projekty uchwał na WZA
- Formularz pełnomocnictwa WZA

PODSTAWA PRAWNA:
&4 ust.2 pkt 1) i 3) oraz &6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009)

Załączniki wróć do listy raportów