Relacje inw

Bieżące

2 lip

Legalizacja umowy międzynarodowej

Zarząd mPay S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2015 roku powziął informację o zakończeniu przez Kontrahenta procesu legalizacji Umowy międzynarodowej, której przedmiotem jest udzielenie licencji na system którego właścicielem jest Spółka. Umowa licencyjna z firmą eTime IT Solutions z siedzibą w Bahrajnie została podpisana dnia 1 czerwca 2015 roku a jej ważność została uzależniona od zakończenia procesu legalizacji.

Umowa została zawarta na czas określony, na okres siedmiu lat od daty podpisania.

Przedmiotem umowy jest udzielenie licencji niewyłącznej a Spółce przysługuje wynagrodzenie:

- od momentu uzyskania przez Kontrahenta niezbędnych lokalnych pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności - w pierwszych 6 miesiącach obowiązywania umowy w postaci stałej opłaty miesięcznej,

- w kolejnych okresach miesięcznych składające się z części stałej i części ruchomej uzależnionej od wygenerowanej przez Licencjobiorcę marży na sprzedaży dokonanej w ramach systemu.

Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia licencji na kolejne kraje Zatoki Perskiej za co Spółce będzie przysługiwać miesięczna opłata stała za każdy dodatkowy kraj objęty licencją oraz część ruchoma uzależniona od wygenerowanej przez Licencjobiorcę marży na sprzedaży dokonanej w ramach systemu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż według oceny Zarządu umowa ta istotnie wpływa na perspektywy rozwoju Spółki, rozszerzając jej działalność poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

wróć do listy raportów